Tư vấn ISO

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001-2008

Bộ tiêu chuẩn ISO 9001-2008 do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế ( ISO ) ban hành đưa ra các chuẩn mực cho hệ thống quản lý chất lượng và có thể áp dụng cho mọi tổ chức, không phân biệt loại hình, quy mô và sản phẩm cung cấp. Để trở thành cơ sở được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9000, cơ sở phải thiết lập bằng văn bản một hệ thống quản lý chất lượng, thực hiện và duy trì nó một cách hiệu quả theo yêu cầu của tiêu chuẩn.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO ISO 14000

Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế ( ISO ) ban hành bao trùm những vấn đề lớn về môi trường như : quản lý môi trường, đánh giá môi trường, đánh giá chu trình sản phẩm, dán nhãn môi trường, hoạt động môi trường và các vấn đề khác. Để trở thành cơ sở được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 14000, cơ sở phải thiết lập bằng văn bản một hệ thống quản lý môi trường, thực hiện và duy trì nó một cách hiệu quả theo yêu cầu của tiêu chuẩn.