Tài liệu chuyên môn

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 73-TTg ngày 25/02/1993

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 73-TTg ngày 25/02/1993 về một số công tác cần ngay về bảo vệ môi trường. Hiện nay, hoạt động bảo vệ môi trường đang được tất cả các nước trên thế giới quan tâm. Sau Hội nghị Thưởng đỉnh về môi trường và phát triển ở Braxin tháng 6 năm 1992, nhiều nước và nhiều tổ chức quốc tế đã có các quyết định quan trọng để tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trường. Tình hình môi trường nước ta đang có rất nhiều vấn đề phải xử lý, đặc biệt là ở các thành phố lớn và các đô ...

QĐ của Bộ trưởng Bộ KHCNMT số Số: 1604/QĐ-TĐC

- Căn cứ Pháp lệnh chất lượng hàng hóa ngày 27 tháng 12 năm 1990 - Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Căn cứ Nghị định số 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước vầ chất lượng hàng hóa. - Sau tham khảo ý kiến Bộ Thương mại Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành

Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành Chỉ thị số 199/TTg ngày 3-4-1997 của Thủ tướng Chính phủ về các biện phép cấp bách trong quản lý chất thải rắn ở các đô thị và khu công nghiệp - Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 27 tháng 12 năm 1993; Nghị định 175/CP ngày 18-10-1994 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường ; Nghị định 22/CP ngày 22-5-1993 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Nghị định 15/CP ngày 4-3-1994 ...