Dịch vụ

Dịch vụ quan trắc môi trường

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, thì hàng năm Doanh nghiệp phải có nghĩa vụ quan trắc môi trường từ 2-3 lần... Vinaseco dựa trên yêu cầu của khách hàng, sẽ tiến hành quan trắc định lỳ hàng năm và lập các hồ sơ đánh giá hiện trạng, kiểm toán, quy hoạch ... về môi trường và các vấn đề liên quan đến cam kết được chấp thuận hoặc được phê duyệt.

Dịch vụ quan trắc môi trường

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, thì hàng năm Doanh nghiệp phải có nghĩa vụ quan trắc môi trường từ 2-3 lần... Vinaseco dựa trên yêu cầu của khách hàng, sẽ tiến hành quan trắc định lỳ hàng năm và lập các hồ sơ đánh giá hiện trạng, kiểm toán, quy hoạch ... về môi trường và các vấn đề liên quan đến cam kết được chấp thuận hoặc được phê duyệt.

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 73-TTg ngày 25/02/1993

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 73-TTg ngày 25/02/1993 về một số công tác cần ngay về bảo vệ môi trường. Hiện nay, hoạt động bảo vệ môi trường đang được tất cả các nước trên thế giới quan tâm. Sau Hội nghị Thưởng đỉnh về môi trường và phát triển ở Braxin tháng 6 năm 1992, nhiều nước và nhiều tổ chức quốc tế đã có các quyết định quan trọng để tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trường. Tình hình môi trường nước ta đang có rất nhiều vấn đề phải xử lý, đặc biệt là ở các thành phố lớn và các đô ...

QĐ của Bộ trưởng Bộ KHCNMT số Số: 1604/QĐ-TĐC

- Căn cứ Pháp lệnh chất lượng hàng hóa ngày 27 tháng 12 năm 1990 - Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Căn cứ Nghị định số 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước vầ chất lượng hàng hóa. - Sau tham khảo ý kiến Bộ Thương mại Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành

Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành Chỉ thị số 199/TTg ngày 3-4-1997 của Thủ tướng Chính phủ về các biện phép cấp bách trong quản lý chất thải rắn ở các đô thị và khu công nghiệp - Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 27 tháng 12 năm 1993; Nghị định 175/CP ngày 18-10-1994 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường ; Nghị định 22/CP ngày 22-5-1993 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Nghị định 15/CP ngày 4-3-1994 ...

Tiêu chuẩn Việt Nam

Trong những năm 60 và đầu những năm 70, người ta nhận thấy rằng thế giới sẽ gặp phải các vấn đề nghiêm trọng nếu hệ sinh thái của hành tinh không được quan tâm đúng mức.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001-2008

Bộ tiêu chuẩn ISO 9001-2008 do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế ( ISO ) ban hành đưa ra các chuẩn mực cho hệ thống quản lý chất lượng và có thể áp dụng cho mọi tổ chức, không phân biệt loại hình, quy mô và sản phẩm cung cấp. Để trở thành cơ sở được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9000, cơ sở phải thiết lập bằng văn bản một hệ thống quản lý chất lượng, thực hiện và duy trì nó một cách hiệu quả theo yêu cầu của tiêu chuẩn.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO ISO 14000

Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế ( ISO ) ban hành bao trùm những vấn đề lớn về môi trường như : quản lý môi trường, đánh giá môi trường, đánh giá chu trình sản phẩm, dán nhãn môi trường, hoạt động môi trường và các vấn đề khác. Để trở thành cơ sở được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 14000, cơ sở phải thiết lập bằng văn bản một hệ thống quản lý môi trường, thực hiện và duy trì nó một cách hiệu quả theo yêu cầu của tiêu chuẩn.

Dịch vụ cấp phép xả thải

Quý Công ty đang có thắc mắc về hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan đến lĩnh vực môi trường cho doanh nghiệp hay cơ sở sản xuất của mình. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi

Dịch vụ cấp phép khai thác nước ngầm

Quý Công ty đang có thắc mắc về hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan đến lĩnh vực môi trường cho doanh nghiệp hay cơ sở sản xuất của mình. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi

Dịch vụ đăng ký sổ chủ thải

Quý Công ty đang có thắc mắc về hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan đến lĩnh vực môi trường cho doanh nghiệp hay cơ sở sản xuất của mình. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi